ՊԱՏՈՒՈՅ ՀԻՒՐ ՄԸ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան Քլոտ Ար­մէն Մու­թա­ֆեան, ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, վեր­ջերս այ­ցե­լեց քա­ղաքս։ Ան 2016 թուա­կա­նը Իս­թան­պու­լի մէջ դի­մա­ւո­րեց իր կո­ղակ­ցին հետ։ Կե­ցու­թեան օ­րե­րուն Քլոտ Մու­թա­ֆեան այ­ցե­լեց հա­մայն­քա­յին զա­նա­զան հաս­տա­տու­թիւն­ներ եւ մեր ի­րա­կա­նու­թեան մօտ բա­ռին բուն ի­մաս­տով ե­ղաւ պա­տուոյ հիւր մը։ 1992 թուա­կա­նէն ի վեր ա­ռա­ջին ան­գամ ան ե­կած էր Իս­թան­պուլ թէ՛ զբօս­նե­լու եւ թէ հայ Պո­լի­սին հետ շփու­մը թար­մաց­նե­լու։ Այս ամ­բող­ջին մէջ ան պա­տուեց նաեւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տու­նը։ Իր այ­ցե­լու­թիւ­նը մե­զի հա­մար հա­ճե­լի ա­նակնկալ մըն էր տօ­նա­կան շրջա­նին։

Ան­մի­ջա­կան ջեր­մու­թեամբ զրու­ցե­ցինք Քլոտ Մու­թա­ֆեա­նի հետ, որ խօ­սե­ցաւ ինչ­պէս իր վեր­ջին ծրագ­րե­րուն, այն­պէս ալ ծնող­նե­րուն մա­սին։ Քլոտ Մու­թա­ֆեան մե­զի հետ բաժ­նեց իր տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը՝ դէ­պի Պատ­րիար­քա­րան, Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց, Է­սաեան վար­ժա­րան, կարգ մը գե­րեզ­մա­նա­տու­ներ եւ մամ­լոյ խմբագ­րա­տու­ներ տուած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րէն։ Եր­կար տաս­նա­մեակ­ներ գի­տա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան գե­տին­նե­րու վրայ բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լած Քլոտ Մու­թա­ֆեան հե­տաքրք­րա­կան դի­տար­կում­ներ բաժ­նեց մե­զի հետ։

Խմբագ­րա­տու­նէս հրա­ժեշտ առ­նե­լէ ա­ռաջ ի­րեն յանձ­նե­ցինք նաեւ «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ 100» մա­տե­նա­շա­րին շրջագը-ծով ցարդ լոյս տե­սած ե­րեք գիր­քե­րը։

Երկուշաբթի, Յունուար 4, 2016